Skip to contentSkip to footer

Hoe gaan wij om met Persoonsgegevens?

Wij respecteren de privacy van onze klanten, medewerkers en alle andere personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zoals websitebezoekers. Wij streven er dan ook naar om zorgvuldig met die persoonsgegevens om te gaan conform de geldende privacyregels en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met persoonsgegevens bedoelen wij persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG.Als wij persoonsgegevens verwerken betekent dat bijvoorbeeld dat wij:

Wij respecteren de privacy van onze klanten, medewerkers en alle andere personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zoals websitebezoekers. Wij streven er dan ook naar om zorgvuldig met die persoonsgegevens om te gaan conform de geldende privacyregels en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met persoonsgegevens bedoelen wij persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG.Als wij persoonsgegevens verwerken betekent dat bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerkenop basis van de gronden genoemd in art. 6 AVG, namelijk:
  • wettelijke verplichting;
  • verkregen toestemming van jou;
  • gerechtvaardigd belang.;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens wel delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Actief aan data minimalisatie doen en gegevens van sollicitanten en bijvoorbeeld prospects tijdig uit onze systemen verwijderen.

We verwerken de volgende gegevens:

 • Contactgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Gegevens die Google Analytics over jouw surfgedrag, internetbrowser, type apparaat etc. verzamelt (meer informatie hierover staat hieronder in ons Cookiebeleid);
 • Overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt via bijvoorbeeld berichten.

Doeleinden:

Wij maken gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • voor recruitmentdoeleinden;
 • om onze website en dienstverlening te verbeteren;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld omdat wij een fiscale verwerkingsplicht hebben;
 • om jou te benaderen voor statistisch onderzoek of een klanttevredenheidonderzoek of het toezenden van onze nieuwsbrief;
 • om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze diensten.

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen de dienst niet aan je leveren indien je de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn op basis van contractuele en/of wettelijke doeleinden niet aan ons wilt verstrekken.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, zullen wij deze gegevens verwijderen. Slechts indien en voor zover wij persoonsgegevens langer moeten bewaren, zoals voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of voor de Belastingdienst, geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

De rechten die jou toekomen

Indien jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heb je het recht:

 • deze persoonsgegevens in te zien;
 • deze persoonsgegevens te wijzigen;
 • deze persoonsgegevens te verwijderen;
 • deze persoonsgegevens te corrigeren;
 • je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
 • bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • om een beroep te doen op het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit).

Bovenstaande verzoeken kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar info@viddadigital.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken je informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Om zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij je vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op je eigen persoonsgegevens.

Doorgifte naar niet-EU-landen

Indien en voor zover er sprake is van doorgifte van gegevens door ons aan bepaalde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zijn dit landen waar volgens de Europese Commissie de persoonlijke gegevens op adequate wijze worden beschermd. Voor de doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER, voldoen wij dan ook aan de juridische kaders met een beschermingsniveau dat equivalent is aan de EU-wetgeving.

Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je bedenkingen hebt over, of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt, kun je dit melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

Cookiebeleid

Vidda Digital maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om informatie te verzamelen waarmee wij jou de beste gebruikerservaring kunnen bieden. Het gebruik van cookies is veilig, er kan bijvoorbeeld geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer, uit cookies worden gehaald. Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies wij verzamelen en voor welke doeleinden wij cookies gebruiken. We willen namelijk graag jouw privacy zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder kan je meer lezen over de cookies die wij gebruiken en voor welke doeleinden.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Wij gebruiken functionele cookies bijvoorbeeld voor het uitlezen van je browser instellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen

Analytische cookies

We plaatsen analytische cookies om je bezoek aan onze website te analyseren met Google Analytics en de website voor jou als bezoeker te optimaliseren. Voor het verzamelen van deze cookies hebben we geen toestemming nodig, omdat deze geen tot weinig gevolgen hebben voor jouw privacy. Je blijft altijd anoniem. Ook voor Google, waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten.

Tracking cookies

Dit zijn cookies die wij gebruiken voor remarketing. Als wij informatie hebben die wij interessant voor jou vinden, zoals een vacature of interessant blog, kunnen wij deze cookies gebruiken om relevante advertenties te laten zien op bijvoorbeeld Facebook, Instagram of LinkedIn.

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen, dan kan je dit in je browserinstellingen aanpassen. Ook kan je hier cookies die al zijn geplaatst gemakkelijk weer verwijderen. Dit betekent niet, dat je helemaal geen advertenties meer krijg te zien. Je zal nog steeds advertenties zien op bijvoorbeeld Facebook of in het Google display netwerk, alleen zijn deze advertenties niet meer toegespitst op jouw interesses en zullen ze vaker worden getoond.

Contactgegevens en wijzigingen privacyverklaring

Indien je contact met ons wilt opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

Vidda Digital B.V.
KvK nummer: 71983481
Lloydstraat 62
3024 EA Rotterdam
info@viddadigital.com
010 – 747 03 32

De verwerkingsdoelstellingen en dit daarop gebaseerde privacybeleid kunnen door ons van tijd tot tijd aangepast worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of wij dit nodig achten. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring op een mogelijke update. Indien je onze website en/of diensten voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van dit privacybeleid, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van dit herziene beleid blijken.